ระบบห้องพยาบาล

เป็นการเก็บบันทึกการใช้งานห้องพยาบาลของนักเรียนเอาไว้ทำให้รู้ประวัติการรักษาแต่ละครั้งของนักเรียนและบุคลากรได้เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาทำการรักษาในห้องพยาบาลได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการดูแลสุขภาพของนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

คุณสมบัติ

  • บันทึกการเข้ารับบริการของนักศึกษา อาจารย์

  • บันทึกรายละเอียดการให้บริการ

  • จัดทำรายชื่อ และสถิติการเข้ารับบริการ

  • การเเจ้งเตือนใน Line

  • เรียกดูรายงาน การรับยาเข้า หรือจ่ายยาออก ตลอดจนสรุปรายงานประจำวัน และประจำเดือน

  • มีรายงานการตรวจรักษา

  • มีระบบสต็อกยา ช่วยให้การจัดการระบบยาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

  • สามารถส่งออก (Export) รายงานออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ ไฟล์ PDF ไฟล์ Word ไฟล์ Excel

  • และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย

Untitled-1.png
messageImage_1620361436289.jpg
messageImage_1620361218161.jpg
messageImage_1620361514792.jpg

งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนเป็นงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ เปิดบริการให้กับนักเรียนด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น