ระบบเช็คชื่อหน้าแถว

เช็คชื่อเป็นกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงของนักนักเรียนในโรงเรียน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับอาจารย์ ในการติดตามนักเรียนเข้าเเถวของแต่ละวัน โดยสามารถ สรุปสถิติการเข้าออกของนักเรียนเป็นรายห้องหรือรายบุคคลตามลักษณะต่างๆได้ เพื่อนำมาประยุกต์ ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนในด้านการศึกษาและด้านอื่นๆได้

46028.jpg
46027.jpg
 • ทำการเช็คชื่อนักเรียนหน้าเสาธงชั้นที่เป็นที่ปรึกษา (เช็คชื่อ)

 • ทำการแก้ไขการเช็คชื่อนักเรียนหน้าเสาธงชั้นที่เป็นที่ปรึกษา (แก้ไขการเช็คชื่อ)

 • ทำการส่งมอบสิทธิการเช็คชื่อหน้าแถวให้ครูท่านอื่นเช็คชื่อแทน (ส่งให้ครูคนอื่นเช็คชื่อแทน)

 • ทำการเช็คชื่อนักเรียนชั้นที่ได้รับสิทธิจากครูท่านอื่น (เช็คชื่อแทนครูคนอื่น)

 • ดูประวัติการเช็คชื่อนักเรียนหน้าแถว

 • ดูประวัติการส่งสิทธิการเช็คชื่อให้ครูท่านอื่น

 • แจ้งเตือนผ่านไลน์ เมื่อมีคนส่งสิทธิการเช็คชื่อให้

 • แจ้งเตือนผ่านไลน์ เมื่อทำการเช็คชื่อเสร็จเรียบร้อย

คุณสมบัติ

 • จัดการข้อมูลครู

 • จัดการข้อมูลนักเรียน

 • ดูสรุปการเช็คชื่อรายวันทุกชั้นเรียน

 • ออกรายงานสรุปการเช็คชื่อของนักเรียนรายชั้นเรียนเป็น PDF

 • ออกรายงานสรุปการเช็คชื่อของนักเรียนรายบุคคลเป็น PDF

 • ดูสรุปยอดการเช็คชื่อรวมรายวันเป็นจำนวนขาด มา ลา สาย และเปอร์เซ็น

 • ออกรายงานการขาด และการสาย ในระดับสายชั้น และระดับห้องเรียน

 • ออกรายงานรวมทั้งโรงเรียน การขาด การมา การลา และการสาย

 • ตั้งค่าการหักคะแนนเมื่อนักเรียนขาด หรือสาย

messageImage_1621307369527.jpg