ลูกค้าติดตั้ง ระบบ ห้องละหมาด

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จ.ปัตตานี

คุณสมบัติของระบบ

- บันทึกการละหมาด 5 เวลา

- ส่งข้อความผ่าน Line แบบ Real-Time

- รายงานแบบแยกเฉพาะบุคคล

- กำหนดการแตะออกของการเข้าห้องละหมาด

- แยกประเภทชาย/หญิง ออกจากกันชัดเจน

โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา จ.ปัตตานี

โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จ.สงขลา

โรงเรียนธรรมมิสลามมูลนิธิ จ.นนทบุรี