Foodcourt System

โปรแกรมศูนย์อาหาร

          Myhost  เริ่มพัฒนาโปรแกรมศูนย์อาหาร ผ่านบัตรแทนเงินสด มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 โดยระบบในสมัยก่อนได้ถูกเขียนด้วยภาษา C แทน window ระบบจึงเป็น MIcrocontroller 100% ส่วนการเชื่อมต่อเครือข่ายเครื่องลูกในสมัยนั้น เป็นการเชื่อมต่อและถ่ายโอนข้อมูลของเครื่องแม่สู่เครื่องลูกผ่านสายโทรศัพท์ ระบบจึงจะสามารถใช้งานได้ และรู้จักกัน ระบบถูกเขียนไว้ให้เก็บข้อมูลสมาชิก 6000 คน ซึ่งในขณะนั้นได้ตั้งชื่อระบบว่า Quick RFID Q6000 โดยมีลูกค้ารายแรกที่เป็นกิจการ ศูนย์อาหารติดแอร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาก็เริ่มนำระบบเข้าไปใช้กับโรงเรียนมากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของ Board และ Cpu ในการเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลใหม่เข้าระบบ บริษัทฯ ต้องทำการแก้ไข Mainboard และ Update Function ใหม่ ทำให้มี function Quick RFID V8 ขึ้นมา ซึ่งสามารถรองรับประชากรที่มากกว่าเดิม 
         

abstract-blur-supermarket.jpg

ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ๆ

       

      โปรแกรมศูนย์อาหารพร้อมเครื่องอ่านบัตรศูนย์อาหารและบัตร RFID

Quick RFID เป็นระบบที่ผลิตออกมาเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและต้องการความสะดวกทันสมัย เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ องค์กรรัฐบาล เป็นต้น

- เป็นบัตร MiFare 1K
- บัตรมีความคงทน มี Ship อยู่ด้านใน คงทนกว่าบัตรแถบแม่เหล็ก
- บัตรมีความทันสมัย ใช้งานแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ สิงคโปร์
- บัตรมีการเขียนระบบที่มีรหัสซ้อนหลายขั้นตอนยากต่อการปลอมแปลง
- บัตรมีอายุการใช้งานนาน 50 ปี
- บัตรเก็บข้อมูลและเป็นตัวเชื่อมสัญญาณกับระบบ แม้จุดแม่และจุดลูกอยู่ห่างกันบัตรก็สามารถอ่านข้อมูลในจุดนั้นได้
- บัตรได้ผ่านการลงข้อมูลก่อนการนำไปใช้ในระบบ
- บัตรสามารถพิมพ์หรือออกแบบได้หลากหลาย เหมาะที่จะเป็นบัตรนักเรียนบัตรพนักงาน ฯลฯ

 คุณสมบัติของบัตรศูนย์อาหาร RFID


- บัตรสามารถพิมพ์หรือออกแบบได้หลากหลาย เหมาะที่จะเป็นบัตรนักเรียนบัตรพนักงาน ฯลฯ
- สามารถนำบัตรไปใช้กับระบบ School Admin
- บัตรสามารถใช้เป็นบัตรแทนเงินสด
- สามารถเติมเงินเข้าไปในบัตรและแลกคืนเงินได้
- สามารถนำไปชำระในระบบ Food Court คุรุภัณฑ์ ได้
- ความหนาของบัตรขนาด 0.70 MM
- ระบบการพิมพ์แบบ OFF SET

 


  


     1.ใช้กับระบบโรงเรียน สามารถตรวจสอบประวัติของนักเรียนได้ทั้งหมดในทุกฝ่ายของโรงเรียน เช่น ฝ่ายปกครองม พยาบาล วิชาการ การเงิน เป็นต้น โดยใช้บัตร RFID
     2.ใช้กับระบบศูนย์อาหารโรงเรียน โดยใช้บัตรแทนเงินสดในการซื้ออาหารในศูนย์อาหารของโรงเรียน
     3.ใช้กับระบบคุรุภัณฑ์ของโรงเรียน ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนในร้านค้าสหกรณ์ มินิมาร์ทของโรงเรียน
     4.ใช้กับระบบรถโดยสารของโรงเรียน ที่รับส่งนักเรียนเป็นรายวันโดยใช้บัตรแตะจุด RFID บนรถและตัดเงินทันที
     5.เป็นบัตรนักเรียนในตัว โดยมีรูป ชื่อ เลขประจำตัวนักเรียนในตัว ทุกรายละเอียดมีการสรุปรายงานบัญชีการเคลื่อนไหวของเงินอย่างชัดเจน


  ระบบบัตรศูนย์อาหาร ของบริษัทฯ สามารถนำมาใช้ร่วมกับระบบโรงเรียนได้ดังนี้

ศูนย์อาหาร.png