construction-illustration-city-skyline.jpg

ระบบเข้า - ออกหอพักประจำ

        เป็นระบบที่ใช้ควบคุมการเข้าออกหอพักนักเรียน  กำหนดสิทธิ์การเข้าออกให้กับเจ้าหน้าที่และนักเรียนแต่ละคน เช่น สิทธิ์การเข้าออกหอพัก, สิทธิ์การเข้าออกนอกเวลาทำการ, สิทธิ์การเข้าออกล่วงเวลา เป็นต้น, นอกจากนี้ระบบยังสามารถจัดทำรายงาน เช่น รายงานประวัติการเข้า-ออก, รายงานการลาล่วงหน้า รวมถึงการมารับของผู้ปกครอง เป็นต้น

timeline_20210914_180452.jpg
timeline_20210914_180446.jpg
klipartz.com.png

คุณสมบัติของระบบ

     เช็คชื่อจำนวนนักเรียนขึ้น-ลง หอพักได้

     นักเรียนสามารถทำการบันทึกเพื่อลาล่วงหน้าได้

     นักเรียนสามารถทำการลาไปเรียนพิเศษได้

     ผู้ปกครองที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น ที่สามารถมารับนักเรียนได้

    ระบบส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครอง

    ที่มีการลงทะเบียนไว้

     รายงานระบบเข้า-ออกหอพัก

     รายงานการใช้งานระบบสแกนเข้า-ออก สำหรับเรียนพิเศษ

     รายงานการใช้งานระบบสแกนขออนุญาตลาล่วงหน้า

     รายงานการใช้งานระบบสแกนเข้า-ออกผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน

timeline_20210914_180454.jpg
klipartz.com.png
klipartz.com.png
klipartz.com.png
klipartz.com.png
klipartz.com.png
klipartz.com.png
klipartz.com.png
klipartz.com.png
klipartz.com.png